METRO STAR LÀ DỰ ÁN NẰM TRONG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM HIỆN HỮU, THUỘC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TP.HCM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tại quyết định số 1757/QĐ-UBND vào ngày 08/05/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật bổ sung quyết định 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020, trong đó dự án Metro Star - 360 Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh là dự án đã có trong danh sách phê duyệt